Regulamin

Niniejszy regulamin [Regulamin] ustala zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet [Usługa] realizowanej przez firmę net4me w oparciu o „Umowę świadczenia usługi dostępu do sieci Internet” [Umowa].

Użyte w Regulaminie określenie Klient oznacza podmiot, który zawarł z firmą net4me Umowę na świadczenie Usługi.

Usługa.

§ 1

Usługa jest świadczona za pośrednictwem sieci komputerowej o nazwie „net4me”, której właścicielem i administratorem jest firma net4me.

§ 2

Usługa jest dostępna, pod warunkiem istnienia możliwości technicznych do jej świadczenia.

§ 3

Podstawą świadczenia Usługi jest Umowa i Regulamin.

§ 4

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z Usługi.

§ 5

1. net4me zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i Umowie, a Klient zobowiązują się do przestrzegania warunków Regulaminu i postanowień Umowy w imieniu swoim i osób korzystających z Usługi.

2. Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie Regulaminu przez wszystkie osoby korzystające z Usługi świadczonej na podstawie zawartej przez niego Umowy.