Wzór oświadczenia

  1. O rezygnacji ze zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przetwarzania moich danych osobowych
    oraz wycofania oświadczeń i zgód wcześniej złożonych.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczenia*

* do otwarcia tego pliku potrzebna jest aplikacja Adobe Reader (https://get.adobe.com/pl/reader/)

Ochrona danych osobowych RODO

Szanowny Kliencie

od dnia 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow . Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron i platform, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej informacji o ochronie danych osobowych.

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

„Net4me” Agnieszka Marczak Ipatow z siedzibą w Końskich, 26-200 Końskie ul. Polna 70, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („ dane osobowe”), w szczególności:

– imię (imiona) i nazwisko, nr PESEL, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu,

– w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo NIP, REGON, adres siedziby firmy,

GROMADZIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE w następujących celach:

– zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności świadczenia zamówionych usług i realizacji płatności, obsługi reklamacji oraz obsługi awarii,

– realizacji obowiązków „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych oraz dla celów archiwizacyjnych,

– ochrony praw „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

– weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej w celu zabezpieczenia należnych „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow płatności (uzasadnionego interesu „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow (marketing bezpośredni),

– przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

„Net4me” Agnieszka Marczak Ipatow może przekazywać dane osobowe następującym podmiotom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

– podmiotom, z którymi „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow (” przetwarzający dane „) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow przewidzianych prawem, ochrony praw „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow,

– w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow ,

– organom nadzorującym, organom władzy i innym podmiotom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

„Net4me” Agnieszka Marczak Ipatow zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow i / lub przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow .
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow potwierdzenia, czy przetwarzane dane osobowe są jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. „Net4me” Agnieszka Marczak Ipatow dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

– sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

– usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,

– ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku, „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

– przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,

– sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z „net4me” Agnieszka Marczak Ipatow pod adresem siedziby firmy 26-200 Końskie ul. Polna 70, nr tel. + 48 517814014, +48 512344599, + 48 512 776226 lub pod adresem e-mail: rodo@net4me.info

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych).

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Marczak Ipatow
Właściciel

„net4me” Agnieszka Marczak Ipatow
26-200 Końskie ul. Polna 70
NIP 6581188355 REGON 260723613
rodo@net4me.info,

Cenniki

Nowe cenniki

Oferta dla klientów NET4ME Oferta dla klientów poza infrastrukturą NET4ME
CENNIK TARYFY „INTERNET ŚWIATŁOWODOWY” ŚWIATŁOWODOWE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE NET4ME
(obowiązujący od 18-10-2021)
 

 


CENNIK USŁUG 03-01-2022
(od 03.01.2022)

CENNIK USŁUG 11-01-2021
(obowiązujący od 11-01-2021 do 02-01-2022)

CENNIK USŁUG 01-09-2020
(od 01-09-2020 do 10-01-2021)
CENNIK USŁUG  
(od 01.01.2020 do 31.08.2020)
CENNIK USŁUG – Końskie
(od 01.07.2019 do 31.12.2019)
CENNIK_USŁUG_-Konskie-01.08.2018-30.06.2019
(od 01.08.2018 do 30.06.2019)
CENNIK USŁUG rejon Wielkopolska
(od 01.08.2018 do 31.12.2019)

Przedstawiona tabela oraz zawarte w niej ceny dot. klientów w zasięgu firmy NET4ME. 
Informujemy, że umowę na usługę IPTV możemy podpisać tylko osobami posiadającymi zameldowanie na terenie naszego kraju.
* do otwarcia tego pliku potrzebna jest aplikacja Adobe Reader (https://get.adobe.com/pl/reader/)